OFFENTLIG ETTERSYN AV SØKNAD OM NY LOKALITET FOR LAKSEOPPDRETT I IBESTAD KOMMUNE

Søknad i henhold til Lov om akvakultur av 17.05.2006 m. forskrifter legges til offentlig ettersyn på Servicetorget, Rådhuset, Koppervika 7,  9450 Hamnvik og på kommunens hjemmeside: www.ibestad.kommune.no under fane - høringer

Søknaden gjelder endring av lokalitet.

Søker:                  Wilsgård Fiskeoppdrett AS

Lokalitet:             Mjøsund Vest

Posisjon:              N 68°54,483  Ø 17°24,469                     

Anleggstype:       Plastmerder i rammefortøyning m. flåte

Anleggsaral:        160 000 m2  Ingen endring i anleggsareal

Tillatt biomasse:  5670 tonn

Utleggstid er 4 uker fra dags dato. Eventuelle merknader sendes skriftlig til:

Ibestad kommune, Koppervika 7, 9450 Hamnvik  eller som e – post til: postmottak@ibestad.kommune.no innen utleggstidens utløp.