Formannskapet vedtok i møte 12.03.2020, sak 17/20 å fremme forslaget til «Ånderkleiva masseuttak» med tilhørende planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for offentlig høring i 6 uker. Planforslaget fremmes herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10

Forslag til plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på kommunens servicetorg, Kopparvika 7, 9450 Hamnvik. Se også kommunens hjemmeside: www.ibestad.kommune.no   

Frist for å gi innspill er satt til 12.07.2020

 

 

Dokumentene finner du her:

- Planbeskrivelse.pdf

- Plankart.pdf

- Planbestemmelser.pdf

- Ing.geologisk rapport.pdf

- Naturmangfold.pdf

- Rapp. arkeologisk befaring.pdf

- Skredfarevurdering.pdf

- Støy fra masseproduksjon og utskiping.pdf

- Vedtak Sak 17_20, Reguleringsplan Ånderkleiva masseuttak.docx