Om Omsorgslønn
Formålet med ordningen er å bidra til best mulig omsorg til de som trenger hjelp i dagliglivet og gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet. Omsorgslønn og avlastning er ordninger som skal legge til rette for privat omsorgsarbeid fra pårørende og andre når dette blir regnet som det beste for brukeren.
 
Omsorgslønn er en ytelse kommunen plikter å ha, men søker har ikke et ubetinget krav på denne ytelsen. Hvorvidt omsorgslønn skal ytes vil bero på en skjønnsmessig vurdering der flere momenter er relevante.

Kommunen har en plikt til å sørge for at den omsorgstrengendes samlede hjelpebehov blir dekket, men det er kommunen som i utgangspunktet velger hjelpeformen. Kommunen kan tilby annen hjelp som dekker omsorgsbehovet, når dette anses som det beste for den omsorgstrengende eller innebærer en bedre utnyttelse av kommunens ressurser.

Andre aktuelle hjelpeordninger/tiltak som det offentlige kan tilby i stedet for eller i tillegg til omsorgslønn kan være: hjemmetjenester, avlasting, støttekontakt, plass i barnehage/ skolefritidsordning og hjelpestønad til tilsyn og pleie.

Kriterier/vilkår/veiledning
Du må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er:
  • om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgslønn. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om omsorgslønn.

Tilknyttede elementer: