Om PP-tjenesten
Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, videregående skoler og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet

  • tidligere eller utsatt skolestart
  • fritak fra opplæringsplikten
  • tegnspråkopplæring
  • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
  • søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring
  • søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Ibestad kommune inngitt i 1995 en avtale med PPD Sør-Troms, Harstad. I kommunestyremøte den 27.06.2013  ble det vedtatt å inngå i et nytt interkommunalt samarbeid med kommunene Harstad, Gratangen, Skånland og Kvæfjord om denne tjenesten. Vertskommunen i dette samarbeidet er Harstad.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med henvisningen.

Tilknyttede elementer:

Kommunene Harstad, Kvæfjord, Skånland, Tjeldsund, Gratangen og Ibestad har et vertskommunesamarbeid om PPT. Harstad er vertskommune.

PPD Pedagogisk-psykologisk distriktssenter for Sør-Troms

Eksterne lenker:

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste

Lov om barnehager og rett til pesialpedagogisk hjelp

Forskrift til opplæringslova

Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped)