Reglene om opprettelse og valg av kommunale nemnder finnes i kommuneloven. Når det gjelder opprettelse av folkevalgte organer, gir lovgivningen stor frihet til den enkelte kommune til å organisere strukturen slik det finnes passende ut fra lokale forhold. Det er få nemnder som er obligatoriske etter særlovgivningen.

Følgende nemnder er lovpålagt:

  • Eldreråd
  • Ungdomsråd
  • Råd for funksjonshemmede
  • Valg- og stemmestyre (valgloven)
  • Faste utvalg for plansaker (plan- og bygningsloven)

Med unntak av de lovpålagte nemndene er det kommunestyret som:

  • fastsetter hvilke nemnder/utvalg det skal være i kommunen. Når det gjelder komiteer etter kommuneloven § 10 nr. 5 kan det delegeres til andre folkevalgte organer å opprette disse
  • fastsetter hvilke oppgaver den enkelte nemnd/utvalg skal ha
  • fastsetter antall medlemmer (det er imidlertid ofte lovfestet en nedre grense)
  • foretar valg av medlemmer/varamedlemmer, leder og nestleder. Denne kompetansen kan i visse tilfeller delegeres.