Redusert foreldrebetaling.

  • Foreldrebetaling skal utgjøre maksimalt 6 % av husholdningens inntekt for en barnehageplass.
  • Fra og med 1. august 2021 vil en samlet inntekt på under kr. 583 650,- gi rett til redusert foreldrebetaling.
  • Det gis fritak i foreldrebetaling for 20 timer per uke for alle barn fra og med 1. august det kalenderåret de fyller to år og fram til skolestart, dersom husholdningens inntekt er lavere enn 566 100,- (Gratis kjernetid fra 1. august 2020).
  • Dersom det er flere barn i husholdningen, skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. For barn nummer to skal det betales 70% av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre skal det betales 50% av det den betaler for det første barnet.
  • Fra 1. januar 2021 er prisen på en barnehageplass kr 3  068 ,- per måned for full plass.
  • Dokumentasjon
  • ​Søker skal sende inn husholdningens siste års skattemelding. For korrekt grunnlag på faktura i august, må dokumentasjon være vedlagt søknad innen 06.07.2021.

Dersom søkers husholdning ikke har skatteopplysninger for det siste året, kan kommunen be søker om annen dokumentasjon på husholdningens person- og kapitalinntekter. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de 4 siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV eller lignende.

Se Udir: Regelverk foreldrebetaling/moderasjonsordninger