I formannskapmøte 01.12.10, sak 183/10, ble det vedtatt:

”I medhold av Plan- og bygningslovens §12-10, vedtar formannskapet i Ibestad kommune å sende ut forslag til Reguleringsplan for Engenes Sentrum, med tilhørende planbeskrivelse med vedlegg og bestemmelser, på høring og planen legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.”

Det orienteres herved om at forslag til reguleringsplanen er utlagt til gjennomsyn på rådhuset i Hamnvik, samt på kommunens hjemmeside- www.ibestad.kommune.no- i tidsrommet:

21.01.11-04.03.11

Merknader til planforslaget sendes Ibestad kommune, Plan- næring og utvikling, 9450 Hamnvik, innen 04.03.11.