Ibestad kommune har rullert kommuneplanens arealdel i samsvar med Lov om Planlegging og byggesaksbehandling.
 

Formannskapet har i delegert vedtak for sak 31/23, i samsvar med Lov om Planlegging og byggesaksbehandling §§5-1 og 5-2 samt §11-14, valgt å legge vedlagte forslag til rullering av kommuneplanens arealdel ut på høring og offentlig ettersyn.

 

Høringsfristen er satt til søndag 25. juni 2023. Merknader og innspill må framsendes skriftlig og signert til epostadresse: postmottak@ibestad.kommune.no.

Det er også mulig å benytte postadresse: Ibestad kommune, Emma Olsens vei 1, 9450 Hamnvik.

 

Rullering av kommuneplanens arealdel 2023-2034, høring og offentlig ettersyn

Planprogram - Forslag til endringer planprogrammet etter offentlig høring og planvarsel, 09.11.22

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Forslag til kommuneplanens arealdel 2023-2034 - Andørja

Forslag til kommuneplanens arealdel 2023-2034 - Rolla

Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder

Arealregnskap

Konsekvensutredning og Risiko- og sårbarhetsanalyse av forslag til ny arealbruk

Merknadsbehandling av innspill etter planvarsel

Planbeskrivelse

Bestemmelser og retningslinjer