Høstens elgjakt står snart for tur, og med dette ønsker vi å minne om rutiner for rapportering av skutt elg for kontroll.

Viltnemnda ønsker samtidig å komme med noen presiseringer for eventuelle skadeskytinger som kanskje vil forekomme.

Rapportering av skutt elg for kontroll

Jaktleder skal varsle kommunen umiddelbart etter at en elg er skutt. Det skal da opplyses om tid og sted for hvor kommunen kan kontrollere at det skutte dyrets kjønn og alder samsvarer med valdets tildeling.

Kommunens kontrollører vil også vurdere om jaktlaget skal framvise egenveide dyr for kontroll av vekt og dyrekategori. Det skal da opplyses om tid og sted for veiingen.

Underkjeve for felt kalv over 80 kg skal være tilgjengelig for kontroll for alle kalver ut jaktsesongen.

Varslingen gjøres på epost, telefon eller SMS til Service-torget. Oppgir følgende informasjon: dato, vald, skytter, dyrets kjønn og alder.  

postmottak@ibestad.kommune.no 

Telefon: 481 41 675 (mellom kl. 8:00 til 15:45) eller på SMS hele døgnet til: 48 21 88 58

Kontrollrutinene gjelder ikke områder med godkjent bestandsplan!

Slik kan du aldersbestemme skutt elg. 

 

Skadeskyting/påskyting og ettersøk

Som elgjegere har vi et stort ansvar for en bevisst og ansvarlig jaktutøvelse. Dette innebærer at vi må kjenne våre begrensninger i forhold til skudd mot elg. En skadeskyting kan skje alle, skadeskyting ofte er forbundet med skudd mot elg i fart, lang avstand og vegetasjon mellom skytter og elg. Dette er noe man bør ta en prat om under førjaktsmøtet i jaktlaget, men også underveis i jakta. 

Vi har et definert ansvar som elgjegere, der det viktigste er at vilt ikke skal lide unødig. Dette er noe som ikke kan gjentas for ofte.

Er uhellet ute, så er det avgjørende at man får utført en skikkelig god jobb.

Alle vald skal ha skriftlig avtale med offentlig godkjent ettersøksekvipasje (fører og hund). Denne ekvipasjen skal kunne være på skuddstedet senest innen 4 timer etter at skadeskytingen/påskytingen har funnet sted. Hvis ekvipasjen av en eller annen grunn er forhindret til å rykke ut, skal Viltnemnda eller ettersøksleder varsles uten unntak.

Ved en påskyting er det avgjørende med tydelig informasjon om skuddsted, hva som skjedde og hvilken retning dyret dro. Var det flere dyr i følget? Observerte man noen skuddreaksjon? Bruk merkeband for å merke der skytter og elg sto i skuddøyeblikket. Er det funnet blod, hår og fragmenter? Farge på evt. blod? Denne informasjonen er viktig for ekvipasjen som skal starte et ettersøk. Før ekvipasjen er på plass, må man ikke tråkke rundt og på skuddstedet, da dette kan ødelegge for arbeidet som skal startes. Man vet at elg som er stresset kan springe relativt langt etter skudd i vitale deler. Dette er et resultat av adrenalin- produksjon hos et stresset vilt. Et vilt som er rolig i skuddet, vil som oftest falle død om i rimelig nærhet- forutsatt at skuddet sitter der det skal. En elg som er stresset kan springe flere hundre meter etter et velplassert skudd. Dette er momenter man må ha med seg i elgskogen, det bør være en lav terskel for å kontakte ettersøksekvipasje hvis man er usikker.

En annen viktig ting er varsling. I mange tilfeller ser man at jaktlagene ikke varsler før det er konstatert at dyret har forflyttet seg inn på nabo valdet. Det er ikke et krav om varsling mens ettersøket pågår innenfor eget vald, men det oppfordres til å umiddelbart varsle jaktlagene som omslutter eget vald ved en skadeskyting, dette kan i mange tilfeller medføre at det skadde dyret mye raskere får avsluttet lidelsene.

Viltnemndas ettersøksleder skal kontaktes ved mørkets frembrudd samme dag som påskyting har funnet sted, forutsatt at dyret ikke er funnet og avlivet.

Andørja og Rolla har hver sin ettersøksleder.

Ettersøksleder er ansvarlig for gjennomføring og ledelse av ettersøk ut over dag 2 og ettersøk der forfølgingsretten opphører, (forfølging retten gjelder ut den dagen dyret kom inn på annet vald). Ettersøksleder er også den som tar avgjørelsen om friskmelding/avslutting av søk i samråd med Kommunen. Friskmelding gjøres ikke av jaktleder/jaktlag.

Ettersøksleder Rolla: Bjørn Karlsen, tlf. 960 41 844

Ettersøksleder Andørja: Harald Holte, tlf. 450 14 466

Når ettersøket er avsluttet skal det skrives en utfyllende rapport om hendelsesforløpet, rapporten sendes på e-post til viltnemda@ibestad.kommune.no

 

Skitt jakt!

PS: Husker du elgklokka og elgens anatomi? Kjenner du til reaksjon og virkning av ulike skuddtreff?