I henhold til lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn

 

Dato: 22.11.22

Søker: KLEIVA FISKEFARM AS, NO 942 027 672
Søknaden gjelder:
Endring av eksisterende lokalitet innenfor godkjent kystsoneareal, Ibestad kommune 2020.

Søkt størrelse: 5400 tonn
Lokalitet: Gregusvika
Koordinater: 

Midtpunkt anlegg N 68.49.089 Ø 17.20.815

Midtpunkt fôringsflåte: N 68.49.196 Ø 17.20.725
 

  1. Søknadsbrev
  2. Søknadskjema
  3. Oppdatert plankart
  4. Brev fra Fiskeridirektoratet

 

Kontaktadresse: postmottak@ibestad.kommune.no

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn ved servicekontoret på Ibestad kommunehus, kommunes hjemmeside.

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes Ibestad kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.