I henhold til lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, varsles det om at følgende søknader er lagt ut til offentlig innsyn på Ibestad kommunes hjemmeside.

Søker: Northern Lights Salmon AS

Søknaden gjelder: Mindre arealendringer av akvakulturlokalitetene 11363 Enkelstein og 31817 Svartskjær.

Endringene er innenfor godkjent kystsoneplan for Ibestad kommune.

Søknadsbrev Enkeltstein

Søknadsbrev Svartskjær

Søknadsskjema Enkeltstein

Søknadskjema Svartskjær


Anleggstegning Enkeltstein

Anleggstegning Svartskjær

Gjeldende plankart  - Enkeltstein

Gjeldende plankart - Svartskjær

Ved spørsmål rundt søknadene, ta kontakt med Marianne N. Bøe på tlf: 924 50 326 eller mail: marianne.boe@stim.no

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn ved servicekontoret på Ibestad kommunehus og kommunes hjemmeside. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes Ibestad kommune (postmottak@ibestad.kommune.no) innen 30.12.22.