Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
05. april kl. 20:05

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Les mer clear

Sykehjem - korttidsopphold - Er under arbeid med

Om Sykehjem - korttidsopphold
Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:
  • døgnopphold (minst 24 timer)
  • dagopphold
  • nattopphold

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Kriterier/vilkår/veiledning

  • Det må være et faglig begrunnet behov for rehabilitering
  • Personen må være motivert for trening
  • Personen må kunne delta i utvikling av mål for oppholdet

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om korttidsopphold i sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Helsedirektoratet har gitt pålegg om å registrere alle søkere og mottakere av kommunale helse- og sosialtjenester i et nasjonalt register, kalt IPLOS. Det innebærer blant annet en funksjonsvurdering som en del av grunnlaget for eventuelle vedtak. Søker vil ha rett til innsyn i alle sakens dokumenter etter Forvaltningslovens § 18, første ledd. Se vedlegg IPLOS informasjonsbrosjyre som du finner under "Eksterne lenker".

Pris for tjenesten
Kommunen kan kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlige forskrifter (se nedenfor "Eksterne lenker").
 
Korttidsoppholder koster 142 kroner pr døgn i inntil 60 døgn, deretter som ved langtidsopphold (se forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester).
 

Tilknyttende elementer:

Eksterne lenker:

IPLOS - Informasjonsbrosjyre

Samhandling mellomhelse- og omsorgstjenesten og tros- og livssynssamfunn

Egenandeler - Oversikt fra Helse- og omsorgsdepartementet

Håndbok for helse- og omsorgstjenester i kommunen

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonellloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskrift om endring i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Fribeløp og egenandler ved kommunale pleie- og omsorgstjenester (rundskriv)

Publisert | Oppdatert 21. november 2014