Praktisk informasjon

Måltider
Frokost: fra kl 0900
Lunsj fra kl 1230
Middag fra kl 1530
Ettermiddagskaffe fra kl. 1630
Kveldsmat fra kl. 1900
OBS det kan være noen avvik på tidene og måltidene blir også individuelt tilpasset hvis det er behov for det. 

Klær
Ta med klær i henhold til behovet. Klær bør være mest mulig lettstelt og må tåle maskinvask på 40 grader. Det er viktig å bemerke at kommunen ikke kan ta ansvar for klær som ikke tåler 40 grader. Vi benytter tjenestene til fellesvaskeriet.
Alle klær og personlige eiendeler må merkes godt. Sykehjemmet er ikke ansvarlig for tap av umerkede klær.

Personlige artikler
Dersom beboer ønsker såper, Shampo, tannbørste/tannkrem eller fuktighetskrem ut over det vi kan tilby, må beboer koste dette selv.

Post
Beboer, pårørende eller verge må sørge for omadressering av post, dersom post ikke skal leveres til beboer, samt flyttemelding til Folkeregisteret.

Besøk
Vi har ingen fast besøkstid, og håper at familie og venner besøker våre beboere ofte. Det er ønskelig at besøkende tar hensyn til døgnrytme og rutiner i avdelingen, og beboers helse og døgnrytme. Det forventes at besøkende som hovedregel avslutter sitt besøk når beboer har gått til ro for kvelden. Besøkende oppfordres til å benytte anledningen til en tur ut sammen med beboeren, eller å bruke våre fellesområder slik at dere får mulighet til å se «andre vegger». Vi erfarer at besøk kan skape uro på noen avdelinger, og håper besøkende vil ha forståelse for at besøk i hovedsak skal være på rommet til den enkelte. 

Telefon, tv og internett
Mulighet for TV (forutsetter at du har med egen tv/dekoder). Trådløst internett er tilgjengelig. Det er ikke telefon på rommet, mobiltelefon må ordnes av den enkelte.

Forsikring
Har du fått innvilget korttidsplass eller avlastningsplass, gjelder egen hjemme forsikring. Vi vil oppfordre personer med langtidsplass å tegne egen innboforsikring. Husk å melde adresseforandring hvis du har langtidsplass.

Fotografering
Det blir tatt en del bilder i forbindelse med aktiviteter hos oss. Vi mener at dette styrker fellesskapet og gir mulighet for å gjenoppleve gode minner. Enkelte bilder vil også deles på vår hjemmeside på Facebook, samt på tilstelninger som f.eks. julebord. Vi håper dere opplever dette som positivt, og vil be om deres samtykke på eget skjema ved innkomst.

Økonomi
Dersom du synes det er vanskelig å ta hånd om egne penger, kan du gi fullmakter eller få oppnevnt verge.
Personlige toalettsaker, klær og øvrige personlige eiendeler må beboer selv betale. Reise til eller fra institusjonen i forbindelse med innskriving eller utskriving, må du også betale
selv (gjelder ikke ved avlastningsopphold).

Elever, studenter og personer i arbeidspraksis/språkpraksis
Vi samarbeider med universitet og videregående skole, og har studenter og elever i praksis jevnlig. Vi er også en lærebedrift for utdanning av helsefagarbeidere. Ut over dette har vi også samarbeid med NAV, og tilbyr praksisplasser for personer med behov for arbeidspraksis og/eller språkpraksis. Det innebærer at du som beboer og pårørende vil møte både studenter og elever hos oss.

Livsgledehjem

Ibestad sykehjem ble 26.03.19 sertifisert som livsgledehjem.
Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning som gjør det enklere å sikre at de psykososiale behovene til beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg ivaretas.
Gjennom standarden Livsgledehjem skaper virksomheten rutiner og systemer som gjør at individuelle psykososiale behov ivaretas på lik linje med medisinering, ernæring og pleie. Slik får den enkelte tilbud om aktiviteter som er tilpasset ham eller henne hver uke, og aktivitetene gjennomføres uavhengig av hvem som er på jobb.

Kriterier;
Alle ansatte skal vite hva sertifiseringsordningen er, og hva den innebærer
Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre organisasjoner
Virksomheten skal legge til rette for at beboeren kommer ut i frisk luft minst en gang pr uke
Virksomheten skal legge til rette for at beboerne får mulighet ti lå opprettholde sine hobbyer og fritidssysler
Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr
Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen
Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidet
Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende
Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag


Livsgledekartlegging og individuell kalender;
For at vi skal kunne gi livsglede til den enkelte beboer, må vi kjenne deres livshistorie. Hva har de vært glade i? Hva har engasjert dem? Vi har utarbeidet et eget skjema, som brukes i dette arbeidet. Beboer og pårørende hjelper til med å fylle ut dette. På bakgrunn av denne kartleggingen, lager livsgledehjemmet en individuell kalender for hver beboer. Denne evalueres og oppdateres månedlig, og dokumentasjon av aktivitetene skjer i beboers journal.

Sykehjem ulike tilbud

Langtidsplasser

Beskrivelse:
Langtidsplass på sykehjem er for deg som trenger pleie og stell gjennom hele døgnet. Du må søke kommunen om plass på sykehjem. Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov ved å snakke med deg og/eller dine pårørende, be om helseopplysninger m.m. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk.
Sykehjemmet dekker nødvendige medisiner og legetilsyn. Institusjonen holder også pasienten med toalettartikler som såpe, Shampo, tannkrem og tannbørste. Det er av stor trivselsverdi for de fleste å ta med litt private ting.

Kriterier;
Det må foreligge en fysisk, psykisk eller sosial funksjonssvikt, som gjør at søker ikke er i stand til å bo hjemme.
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
Hvis du oppfyller kriteriene for langtidsplass, har du rett til å få et skriftlig vedtak om dette, selv om det for øyeblikket ikke er ledige plasser.
Får du tildelt langtidsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket.

Pris for tjenesten;
Beregning av vederlag for opphold i institusjon anvendes. Satsene for betaling er fastsatt av Sosial- og helsedepartementet og er avhengig av vedkommende inntekt.
 
Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning.
• Det må være et faglig begrunnet behov for rehabilitering
• Personen må være motivert for trening
• Personen må kunne delta i utvikling av mål for oppholdet

Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:
• døgnopphold (minst 24 timer)
• dagopphold
• nattopphold
Pasienten må selv ha med nødvendige medisiner, medisinsk forbruksmateriell/bleier og toalettartikler. Legetilsyn må pasienten betale selv utenom faste legevisitter hver onsdag
.
Pris for tjenesten;
Kommunen kan kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift (se under Lover og retningslinjer).

Avlastningsopphold.

Beskrivelse;
Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme. Den hjelpetrengende selv - som også kan søke - får et tidsavgrenset opphold i institusjon.

Målgruppe;
Omsorgsyter som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Kriterier/vilkår;
Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid, om arbeidet er mer belastende enn vanlig og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om avlastning. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om avlastning

Pris for tjenesten;
Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsopphold