Etter at komunestyret har vedtatt å bygge nytt sykehjem med 16 senger og 12 omsorgsboliger med heldøgnsbemanning, er det inngått kontrakt med PEAB Bjørn Bygg. Firmaet er nå i en fase med detaljplanlegging av bygget. Byggestart er opp til entreprenør, men vi antar at det skjer i mars/april i år. De som har vært i området ser at firmaet er i gang med å bygge fundament for kontorrigg på øversiden av sykehjemmet. Rigg som skal stå i en tidsavgrenset periode, er unntatt søkeplikt og nabovarsling.