Dyrka jord er en grunnleggende, men begrenset ressurs. Den er grunnlaget for matproduksjon og matvaresikkerhet, og den er også en viktig del av kulturlandskapet. 

Tilgang på nok dyrka jord er dessuten avgjørende for å kunne drive et lønnsomt landbruk. Gårdsbrukene i Ibestad er små og avhengige av mye leiejord. I mange tilfeller foreligger det ingen skriftlige avtaler for jordleie. Dette fører til stor uforutsigbarhet for bøndene, og det er til hinder for utvikling av landbruket i Ibestad. 

Ibestad kommune ønsker å styrke næringsgrunnlaget i landbruket, samtidig som vi ønsker å bevare et åpent kulturlandskap som gjør det attraktivt å bo i og besøke Ibestad. 

Alle eiere av jordbruksareal har et viktig forvaltningsansvar i denne sammenhengen, og bør gjøre jordbruksarealet tilgjengelig for de som ønsker å drive. 

For å informere om hvordan du som grunneier kan bidra, ønsker vi å invitere alle eiere av jordbruksareal til åpne infomøter. Møtene finner sted den 8.11. kl. 17-19 på Kulturhuset i Hamnvik, og den 9.11. kl. 17-19 på Aktivitetssenteret i Åndervåg. 

Liv-Edel Berg fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark informerer om hvilke rettigheter og plikter som følger med det å eie jordbruksareal og hvordan du som grunneier trygt kan leie bort jorda. 

Einar Johan Dons, leder i Ibestad Bondelag, forteller om utfordringer med leiejord og konsekvenser av manglende leieavtaler fra en gårdbrukers perspektiv. 

Laura Bunse fra Ibestad kommune orienterer om status for jordbruksareal i Ibestad, og hvordan kommunen skal følge opp manglende leieavtaler og arealer som er kommet ut av drift.