Offentlig høring, reguleringsplan Klåpheia

Planutvalget i Ibestad kommune vedtok i møte 20.10.2014 i henhold til Plan og bygningslovens § 12-11 å sende forslag til detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse og småbåthavn i Klåpheia ut til høring. Planen legges ut til offentlig ettersyn på rådhuset i Hamnvik i perioden 25.11.2014 - 13.1.2015. Planen består av plankart og reguleringsbestemmelser.

Merknader/innspill til reguleringsarbeidet meldes skriftlig til Ibestad kommune v/ plan, næring og utvikling, 9450 HAMNVIK, eller til posttmottak@ibestad.kommune.no innen 13.1.2015.

Detaljkart Klåpheia

Detaljreguleringsplan for Klåpheia

Reguleringsplan Klåpheia
 

Hurra. FNs barnekonvensjon 25 årsdag feires i Ibestad kulturhus den 27.11. Se progam.

FNs generalforsamling vedtok barnekonvensjonen enstemmig 20.11.1989.

Powered by CustomPublish AS