Kontrollutvalget

 

Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan. Kontrollutvalget er pålagt en del faste oppgaver i kommunelovens kapittel 12 og kontrollutvalgsforskriften.

Kontrollutvalget skal:

- Påse at kommunens regnskap blir ført på en betryggende måte

- Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med

gjeldende bestemmelser og vedtak

- Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon

- Påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens

interesser i selskaper

- Påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte

- Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp

I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjøre.

Kontrollutvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved den kommunale forvaltningen, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer.

Kontrollutvalget tar imot henvendelser fra kommunens innbyggere og andre. Alle henvendelser blir vurdert, men det er kontrollutvalget selv som avgjør om henvendelsen gjelder et forhold som kontrollutvalget bør se nærmere på. Kontrollutvalget er ikke en klageinstans og har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak. Kontrollutvalget rapporterer resultatet av sitt arbeid til kommunestyret.

Henvendelser til kontrollutvalget kan gjøres til kontrollutvalgets sekretariat, leder og medlemmer.

Kontaktinformasjon kontrollutvalgets leder:
Tlf.: 900 48 295
E-post: monahk4@gmail.com
 

 

Sekretariatstjenestene for kontrollutvalget utføres av K-Sekretariatet IKS,

avdelingskontor Harstad
Postadresse: Postmottak, 9479 Harstad
Telefon: 770 26166/480 38383
Epost: tage@k-sek.no

Hovedkontor:
Postadresse: Postboks 602, 9306 Finnsnes
Telefon: 778 71066/951 04251
E-post: bjorn-harald@k-sek.no
Web: www.k-sek.no 

Revisjon for Ibestad kommune utføres av KomRev NORD IKS,

hovedkontor Harstad
Postadresse: Postboks 823, 9488 Harstad
Telefon sentralbord: 770 41400

Telefon oppdragsansvarlig revisor: 770 41407
E-post oppdragsansvarlig revisor: henrik.johan.strom@komrevnord.no
Web: www.komrevnord.no

 

Kontrollutvalget består i perioden 2015 - 2019 av følgende personer:

   Representant  Personlig vara
Gruppe A  Mona Kristiansen, AFL (leder)  Anne Kristine Janssen, H
Gruppe B  Steinar Forsaa, AP (nestleder)  Charles Lindvall, AP
Gruppe B  William Arntzen , V  Karoline Steffenrem, V

 

Tilknyttede elementer:

Eksterne lenker:

Powered by CustomPublish AS