Avløpshåndtering

Om Avløpshåndtering

Gebyrer følger kommunens gebyrregulativ.

Utførelse og installasjon av sanitær-tekniske innretninger og utvendige vann- og avløpsledninger og tilknytning til kommunale vann- og avløpsledninger, er melde/søknadspliktig.

Alle installasjoner og utførelser er også underlagt bestemmelsene i plan - og bygningsloven og vannverkseiers bestemmelser. Før arbeider igangsettes må disse være meldt/søkt om på fastlagte skjemaer og kommunens godkjenning må foreligge. Søknad om tilkobling og utføring av sanitæranlegg (tilknytning til kommunale vann- og avløpsledninger) må fremmes og anmeldes gjennom godkjent firma og sendes kommunen. Alle arbeider krever søknad om tilkobling og utføring av sanitæranlegg og levering av ferdigmelding til kommunen. Nyanlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Ved arbeid på vann- og avløpsnettet som medfører nybygging/omlegging/flytting av ledninger, skal ansvarshavende legge ved situasjonsplan for innmålte ledninger til ferdigmeldingen. Situasjonsplanen skal oppfylle krav til situasjonsplan for utvendige ledninger. Opplysningene i situasjonsplanene blir senere tilgjengelig for alle uten utgift.

Septiktømming
For helårsboliger er hovedregelen at de skal tømmes minimum hvert annet år. Alle fritidsboliger skal tømmes minimum hvert tredje år. Brev og/eller eventuelt annonse i lokalavisen informerer i forkant til abonnentene slik at merking av tank osv. er klart får septikbilen kommer. Tømmingen pleier å foregå på ettersommeren eller tidlig på høsten.

Hvem skal jeg kontakte når septikken ikke er tømt?
Ta kontakt med Servicetorget v/Sonja Johansen, telefon 77 09 90 00/48 14 16 75 eller Bjørnar Johansen, telefon 99 56 99 88.
 
Tilknyttede elementer:

Eksterne linker:

 

Powered by CustomPublish AS