Heimevernsnemnd

Om Heimevernsnemnd
Valg av heimevernsnemd er hjemlet i Lov om heimevernet av 17.07.1953 nr 28, § 2, jfr forskrift til lov om heimevernet.

I hver kommune skal det være en kommunal heimevernsnemnd med rådgivende myndighet. I en kommune skal det opprettes flere slike nemnder når kommunestyret vedtar dette etter anmodning fra distriktssjefen.
Nemnda skal ha som medlemmer:
- to medlemmer oppnevnt av kommunestyret
- ett medlem fra den lokale politimyndighet
Nemnda velger selv leder og sekretær blant nemndas medlemmer.
 

Heimevernsnemnda 2015 - 2019 består av følgende:

   Medlemmer  Vararepresentanter
   May-Kirsti Ekman, H  1. vara: Terje Kristiansen, Ap
   Stian Paulsen, Afl  2. vara: Kjell Halvor Wiik, H
 Politiet  John Steen  

 

Tilknyttede elementer:

Powered by CustomPublish AS