unknown

Ibestad kommunestyre 2015 - 2019

I perioden 2015 - 2019 består Ibestad kommunestyre av følgende:

19 medlemmer

Kommunestyrets rolle
Kommunestyret er kommunens øverste organ og trekker opp hovedlinjene i den politikken som skal føres. Det er kommunestyret som bestemmer hvordan kommunen og kommunens tjenester skal utvikles. Kommunestyret har det øverste økonomiansvar og fordeler pengene kommunene har til rådighet gjennom budsjettprosessen hver høst. Kommunestyret har også oppgaven med å føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet. Kommunestyret møtes ca en gang i måneden.

Kommunestyret har overført mye makt og innflytelse til formannskapet gjennom delegering av en rekke fullmakter (jfr. kommunens delegasjonsreglement). Det er imidlertid en rekke områder der kommunestyret ikke kan overføre ansvaret til andre. Disse er definert blant annet i kommuneloven, og gjelder blant annet kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett, valg av styringsform, valg av formannskap, medlemstallet i kommunestyret og valg av ordfører og varaordfører. Kommunestyret må også selv bestemme hvilke faste utvalg og komiteer som skal opprettes og velge medlemmer til disse.

Tilknyttede elementer:

Eksterne lenker:

Powered by CustomPublish AS