Konsesjon og boplikt

Om Konsesjon og boplikt

Hvis du arver, kjøper eller mottar fast eiendom som gave, må du normalt søke om konsesjon. Det er mange unntak fra konsesjonsplikten. For eksempel gjelder ikke konsesjonsplikt eiendom du overtar fra nære slektninger. Også andre forhold kan føre til at overdragelsen unntas konsesjonsplikt.

Kriterier/vilkår
Hvis du overtar en landbrukseiendom fra nære slektninger, får du 5 års boplikt. Landbrukseiendommer med boplikt er bebygde eiendommer hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 25 dekar, eller eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog. Som bebygd eiendom regnes her eiendom med bebyggelse som er eller har vært brukt som helårsbolig. Boplikt innebærer at du innen ett år fra overtakelsen bosetter deg på eiendommen og bor der i minst 5 år.

Du må søke konsesjon hvis du ikke har til hensikt å oppfylle boplikten. I vurderingen av søknaden skal kommunen legge særlig vekt på:

  • hensynet til bosettingen i området
  • om overtakelsen av eiendommen innebærer en driftsmessig god løsning
  • om overtakelsen ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og til kulturlandskapet
  • eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold

Din tilknytning til eiendommen og livssituasjonen din kan tillegges vekt som et korrigerende moment.

Du må betale et gebyr for behandlingen av søknader om konsesjon.

Du søker om konsesjon ved å fylle ut et skjema (SLF-360 og SLF-359) fra Landbruksdirektoratet som du sender til den kommunen som eiendommen ligger i. Vedlagt søknaden legges kopier av hjemmelsdokumentet (skjøtet), kontrakt og takst hvis slike dokumenter finnes. Fristen for å fremme søknad er fire uker etter at avtalen ble gjort eller du fikk rådighet over eiendommen.

Eksterne elementer:

 

 

Powered by CustomPublish AS