Meddommere til Tingretten

Om Meddommere til Tingretten
Meddommer, lekdommer, dommer som ikke er fagdommer og som deltar sammen med fagdommerne ved hovedforhandling i en del saker for tingretten eller lagmannsretten. I straffesaker deltar alltid to meddommere ved hovedforhandling for tingretten, mens ordningen delvis er en annen i lagmannsretten, se meddomsrett. Ved hovedforhandling for tingretten i sivile søksmål skal det, når noen av partene forlanger det eller retten bestemmer det, delta to meddommere ved siden av den juridiske dommer (tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 90 § 9-12). I enkelte saker settes tingretten med to juridiske dommere og tre meddommere. I lagmannsretten kan to meddommere delta sammen med de juridiske dommere i sivile saker. Både i tingretten og lagmannsretten settes retten i visse typer saker med fagkyndige meddommere. Dette gjelder for eksempel saker om oppsigelse i arbeidsforhold.

Ved anke i straffesaker hvor retten skal prøve skyldspørsmålet, settes lagmannsretten med tre fagdommere og fire meddommere. Om saker som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år, se jury.

I henhold til domstolloven skal kommunestyret oppnevne meddommere til tingretten. Det skal velges 3 menn og 3 kvinner fra kommunen. Det skal ikke velges varamedlemmer. De som velges som meddommere i tingretten kan ikke velges som meddommere i lagmannsretten.

For perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 er følgende valgt som meddommere til Tingretten:

Bernt Lorentsen
Dag Indresand
Geir Ivar Jakobsen
Lars Berg
Stig Å. Steen
 
May-Linn Fanghol
Irene Lihaug
Merethe Nordhaug
Anne K. J. Ekman
Janne Helgesen
 
Tilknyttede elementer:

Eksterne lenker:

Powered by CustomPublish AS