Plantedyrking

Om Plantedyrking

Gjødslingsplan
Alle foretak med jordbruksareal, som har rett til produksjonstilskudd, skal ha gjødslingsplan. For foretak med mer enn 5 gjødseldyrenheter skal ha årlig plan, mens foretak med enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken og ekstensiv produksjon, kan kommunen godkjenne 5 årig plan etter søknad.

Forskrift om gjødslingsplanlegging

Jordprøver
I følge forskrift om gjødslingsplanlegging skal representative jordprøver i hovedsak tas hvert 4.-8. år, og det skal minimum rekvireres analyser for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold. Jordprøvene skal analyseres ved et laboratorium som deltar i og har bestått ringtest for jordanalyser. For jordleie skal det foreligge jordprøver senest 2. året i leieavtalen. Antall stikk på hvert jorde avhenger av hvor stort arealet er.
 
Avlingssvikt
Jord- og hagebruksforetak med svikt i plante- eller honningsproduksjon kan få økonomisk støtte gjennom katastrofeordningen i planteproduksjon der årsaken til svikten er klimatiske eller klimatisk avledede forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.
 
Erstatningsordningene er:
Husdyrgjødsel
Det er tillatt med spredning mellom 15.2. og 1.11. forutsatt at det ikke er frossen og/eller snødekt mark. Spredning uten nedmolding er tillatt før 1.9.
 
 
Miljøplan
Miljøplan er et system i to trinn for registrering, planlegging og dokumentasjon av tiltak som gjelder miljømessige forhold knyttet til jordbruksdrift. Dokumentasjon knyttet til miljøplanen skal oppbevares på foretaket og være tilgjengelig i 10 år etter planårets slutt.
 

Trinn I. Kart over jordbruksarealene (eid og leid), gjødslingsplan, sprøytejournal, sjekkliste for miljøhensyn ved jordbruksdrift, plan med frist for gjennomføring av evt. nødvendige tiltak i henhold til sjekkliste, dokumentasjon på gjennomføring av tiltak. Planen skal være oppdatert til en hver tid (hvert år). Manglende miljøplan trinn I medfører stort trekk ved utbetaling av produksjonstilskudd.

Trinn II er knyttet til særskilte miljøformål i jordbruket. Den skal inneholde målsettinger for foretakets ekstrainnsats, den skal inneholde konkrete planer og en dokumentasjon på tidligere gjennomførte tiltak. Trinn II skal oppdateres årlig, den må være i orden og følge med søknader om SMIL-midler, grøftetilskuddet og enkelte av ordningene under de regionale miljøvirkemidlene (RMP).
 
Nydyrking
Søknad om nydyrking skal fremmes til kommunen på skjema Søknad om godkjenning av plan for nydyrking.

Dette må vedlegges søknaden:

Kart i farge (målestokk 1:5000) som viser det planlagte nydyrkingsarealet, at-komsten til nydyrkingsarealet, eiendommen og området omkring.

Plan for grøfting av nydyrkingsarealet (med en beskrivelse av hvor stein/stubber skal deponeres/dumpes).


 
Powered by CustomPublish AS