Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalg - Ibestad skole
Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU er et lovpålagt organ, jfr. opplæringsloven § 11-1. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.
 
SU kan uttale seg om følgende:
 • Forslag til budsjett
 • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
 • Plan for hjem-skole-samarbeid
 • Skolevurdering
 • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene
 • Skolens informasjonsvirksomhet
 • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
 • Fritidsaktiviteter
 • Skoleskyss
 • Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres
 • Ordensreglementet

Listen er IKKE utfyllende og det er viktig fra kommunens side at SU fungerer og kan være et godt samarbeidsorgan for de ulike parter. 

Representant fra kommunestyret til samarbeidsutvalget ved Ibestad skole i perioden 2015 - 2019 er følgende:

Fast representant: Hugo Gunnar Olsen
Vararepresentant: Geir-Ivar Frantzen Jacobsen
 
Samarbeidsutvalget ved Ibestad skole 2017 - 2018 er følgende:
 
Geir-Ivar Frantsen Jakobsen, leder (fra FAU)
Nikolai, nestleder (fra elevrådet)
Sigurd (fra elevrådet)
Hugo Olsen (fra kommunestyret)
Lill-Grethe Fosshaug (fra FAU)
Karin Steen (fra andre ansatte)
Yngve Lange (fra lærerne)
Roar Jenssen(fra lærerne)
Rektor er sekretær
 
 
 
Tilknyttede elementer:
Powered by CustomPublish AS