Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.
 
Ordningen er for foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom. Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune faller utenfor ordningen med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.
 
Kriterier/vilkår
Søkere som er pålagt å ha miljøplan, skal vedlegge miljøplan trinn 2. For at du skal få innvilget tilskuddet, kan det stilles bestemte vilkår til miljøtiltaket.

aaaKommKommunen disponerer en årlig tilskuddsramme fra Fylkesmannen. Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se jordlova § 3 og 18.

Søknad fremmes på skjema SLF-430 fra Landbruksdirektoratet. Kommunen kan gi deg veiledning.

Eksterne elementer:

Powered by CustomPublish AS