Komite for investeringsprosjekter - byggekommitè

Komitè for investeringsprosjekter - byggekommitè ble vedtatt opprettet i kommunestyret 14.06.2012, sak 36/12. Det ble i den forbindelsen fattet følgende vedtak:

1. Retningslinjer:
a) Formannskapet oppnevner en fast byggekomite for prosjekter over 1 mill. kroner. Byggekomiteen kan bestå av 3 eller flere medlemmer og kan suppleres med brukerrepresentanter, fagpersoner og tillitsvalgte etter behov. Oppnevningen følger valgperioden, men byggekomiteen fullfører eventuelle prosjekt som går over i ny valgperiode.
b) Byggekomiteen har det overordnede ansvar for å gjennomføre byggeprosjektene innen det mandat og de økonomiske rammer kommunestyret har gitt i hvert enkelt tilfelle.
c) Rådmannen utpeker en intern prosjektleder eller ansvarlig som er sekretær for byggekomiteen.
d) Byggekomiteen bestemmer hvor og hva slags rapportering de ønsker fra kommunens prosjektleder. I utgangspunktet bør det være byggemøte hver 14. dag.
e) Byggekomiteen rapporterer til formannskapet. Formannskapet skal ha rapporter minst hver 2. måned.
f) Alle referater fra byggekomiteen sendes formannskap fortløpende.
g) Byggekomiteen vedtar framdrift innenfor budsjettet/økonomiplanens rammer. Tidsplanen legges frem til godkjenning i formannskapet.
h) Rådmannen gjennomfører anbudsrunder.
i) Byggekomiteen innstiller/anbefaler overfor rådmannen antakelse av tilbud/anbud.
j) Dersom anbudsrunden viser at kostnadene blir høyere enn vedtatt, legges saken fram til ny politisk behandling.
k) Rådmannen inngår kontrakter med entreprenører.
l) Byggekomiteen skal legge fram sluttrapport og byggeregnskap senest 6 måneder etter overtakelse. Foreløpig rapport leveres innen 3 måneder.
2. Byggekomiteen sammensetning:
a) Valget foretas av formannskapet.
3. Godtgjørelse:
a) Godtgjørelsen i henhold til Ibestad kommunes reglement.
4. Byggekomiteen tilbys kompetanseheving etter behov.
5. Ordningen evalueres etter 1-års drift.
 
Komiteen består av følgende personer (valgt i formannskapsmøte 23.02.2017 sak 16/17):
1. Eidar Tøllefsen (leder)
2. Linn K. Henriksen (nestleder)
3. Marvin Eliseussen (medlem)
Varamedlemmer:
1. Oddgrim Innerå
2. Aina Mathisen
3. Raymond Johnsen
 
Leder PNU Trond Hanssen er sekretær for komiteen.
 
Pr desember 2017 arbeider komiteen med følgende prosjekter:
 
- Nytt sykehjem
  Her er også følgende medlem av byggekomiteen:
 
Harry Jensen med vara Ragnhild Arvesen - Eldrerådet
Tillitsvalgte har oppnevnt Stephanie Johnsen og hovedverneombudet har oppnevnt Kirsti Eliseussen som medlem av byggekomiteen
 

 

Powered by CustomPublish AS