Kystplan Midt- og Sør-Troms

Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram

Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Midt- og Sør-Troms varsler oppstart av planarbeid for å revidere interkommunal plan for sjøområdene i kommunene i Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og Tranøy.

Høringer

Om høringer
Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen, der den offentlig instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

I kommunene er høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner lovregulert i forvaltningslovens § 16 og i plan- og bygningsloven §§ 27 og 28.

I tillegg kan høringer gjennomføres uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

Hvem kan delta?
I lovpålagte høringer opplyses det om hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt, er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

Hvor finner jeg høringsplanen?
På denne siden finner du alle typer planer som kommunen har lagt ut til offentlig ettersyn (høringer). Ibestad kommune annonserer som oftest dette i lokale aviser i forkant. Planene legges også ut på Servicetorget i kommunehuset, Hamnvik.

De enkelte høringsdokumentene finner du her inntil høringsfristen har utløpt:

Her finner du eventuelle planer/dokumenter som p.t. er ute til høring.

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering, Andørja Adventure, Engenes

I henhold av Plan- og bygningslovens § 12-11, har formannskapet i Ibestad kommune i møte 16.2.2017 vedtatt å sende forslag til detaljregulering Andørja Adventure, Engenes, med tilhørende planbeskrivelse med vedlegg og bestemmelser ut på høring.

Planen legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, fra 22.februar til og med 5. april 2017, og består av plankart og planbeskrivelse med vedlegg og reguleringsbestemmelser. Disse kan leses her i PDF-format.

Powered by CustomPublish AS