Ibestad kommunes næringsfond skal bidra til kompeanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskapning i kommunen. Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel som kan søkes på av blant annet små og mellomstore bedrifter. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Hele tilskuddet kan ikke bli utbetalt før prosjektet er avsluttet og revisorattestert regnskap eller annen dokumentasjon er sendt inn.

Søknadsfrister er satt til 1. april og 1. oktober

Gå inn på denne linken for registrering av bruker og utfylling av søknad:

https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx.

I feltet til venstre kan du må du først registrere deg, enten som privat søker eller som søker på vegne av  ditt firma/organisasjon.

Eventuelt behov for veiledning får du ved henvendlse til kommunen v/servicetorget eller til strategisk næringsutvikler/næringsansvarlig.

Vi minner om at det for allerede gitte tilsagn kan det søkes om forlengelse av tilsagnsperiode. Begrunnet søknad må sendes kommunen innen den oppgitte fristen som fremgår av vedtaket.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til næringsansvarlig Terje Andreassen tlf. 99 02 20 66

Tilknyttede elementer:

Tilskuddsordninger - Ibestad kommune