NAV Sør-Troms betjener kommunene Ibestad, Kvæfjord, Tjeldsund og Harstad. Det er inngått vertskommunesamarbeid om den kommunale tjenesten etter lov om sosiale tjenester, hvor Harstad kommune er vertskommune. Det er tjenestesteder i alle kommunesentrene (Hamnvik, Borkenes, Evenskjer og Harstad).   
NAV Sør-Troms vil ha ansvar for å yte tjenester etter folketrygdloven, arbeidsmarkedsloven og lov om sosiale tjenester i NAV. Kontoret vil være en aktiv samfunnsaktør og jobbe for å gi mennesker med behov for bistand mulighet til arbeid, utdanning og aktivitet, gjennom godt samarbeid med utdanningssektoren og næringslivet.
 
Kontakt 
Hvis du har behov for å snakke med din veileder ta kontakt via Ditt NAV. Vi oppfordrer alle til å benytte våre digitale løsninger: nav.no, Ditt NAV, Aktivitetsplan, chat mm.
 
Her får du en veiviser til de tjenestene du kan trenge: Privatperson - nav.no
Vi oppfordrer alle som har behov for å søke sosiale tjenester eller sosialhjelp om å søke digitalt. Informasjon om sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp finner du på nav.no og den enkelte kommunes hjemmeside. 
 
Besøksadresser og åpningstider for drop-inn 
 
Harstad
Mandag 12:00 – 14:00
Tirsdag 12:00 – 14:00
Torsdag 12:00 – 14:00 
Onsdag og fredag stengt for drop-inn 
 
Besøksadresse: Hvedingsgate 1, Harstad
Postadresse: NAV Sør-Troms, Postboks 24, 9481 Harstad 
 
 
Ibestad
Torsdag 12:00 – 14:00 
Mandag,tirsdag, onsdag og fredag stengt for drop-inn. 
 
Besøksadresse: Emma Olsens vei 1, Hamnvik 
 
NAV Kontaktsenter telefon 55 55 33 33 
Mandag – fredag kl 08:00 – 15:30 
 
 
Sosiale tjenester
 
Sosiale tjenester i NAV omhandler opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning, samt økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig og kvalifiseringsprogram. Nedenfor finner du generell informasjon om de ulike ordningene. For mer opplysning og regelverk kan du gå inn på www.nav.no eller du kan kontakte ditt lokale NAV-kontor.
 
Opplysning, råd og veiledning
Råd og veiledning skal bidra til å støtte opp under mulighetene dine til å klare deg selv.
NAV har en lovfestet plikt til å gi opplysning, råd og veiledning til alle som befinner seg i en vanskelig livssituasjon, slik at det bidrar til å løse eller forebygge sosiale problemer. For å få det til må du være delaktig i å løse de utfordringene du står overfor. Du må ikke nødvendigvis være i en vanskelig livssituasjon eller motta økonomisk sosialhjelp for å få råd og veiledning på NAV-kontoret.
 
Du kan ta kontakt med NAV-kontoret ditt og be om en samtale. Vi vil da ta utgangspunkt i din livssituasjon og gi deg opplysning, råd og veiledning om hva som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Hvis vi på NAV-kontoret ikke kan gi deg fullt ut den hjelpen du trenger, skal vi bidra til at du får kontakt med rett instans. Medarbeidere i NAV-kontoret har taushetsplikt. Du kan be om at samtalen blir gjennomført på et skjermet sted.
 
Hvem har rett til tjenesten?
Alle som oppholder seg i Norge har rett til å søke om å få vurdert sitt behov for tjenesten opplysning, råd og veiledning. Dette gjelder også personer som har begrensede rettigheter etter forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge, herunder personer som oppholder seg ulovlig i Norge.
 
 
Økonomisk rådgivning
Har du gjeld og har vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Rådgivningen vil variere avhengig av hvilke behov du har. Det kan for eksempel være hjelp til å disponere pengene, slik at du ikke får betalingsvanskeligheter.
 
For enda mer detaljerte opplysninger om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning se: Få økonomi- og gjeldsrådgivning fra NAV - Økonomi- og gjeldsrådgivning
 
 
Kvalifiseringsprogrammet (KVP) 
Ønsker du å bli økonomisk selvhjulpen, komme deg ut i arbeid eller meningsfull aktivitet, men har ulike utfordringer som hindrer deg? Da kan Kvalifiseringsprogrammet (KVP) være en løsning. 
 
KVP gir deg stabil inntekt, samtidig som programmet hensyntar og tilpasser innholdet etter dine ønsker og behov.
 
NAV har bidratt til at mange har lykkes i å skaffe seg arbeid etter endt program. Flere har lyktes i å bli selvhjulpen med sin økonomi gjennom jobb, og flere har startet på utdanning.
 
Programmet gir deg mulighet for å avklare andre rettigheter til inntekt, dersom du ikke kan utføre vanlig arbeid.
 
 
 8sAAAAASUVORK 5CYII=
 
 
 
Økonomisk sosialhjelp
Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder. Med livsopphold menes livsnødvendigheter som bl.a. mat, husleie, strøm, transport, tlf./internett og klær. Den vanligste stønadsformen er bidrag eller forskudd på trygd. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig ytelse. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. 
 
NAV Sør-Troms tar utgangspunkt i regjeringens årlige fastsettelse av normbeløp til livsopphold. Unntak fra dette er barnefamilier som får en noe høyere sats.
 
Søknadskjema finner du på www.nav.no  eller ved å henvende deg til ditt NAV-kontor.
 
Kriterier/vilkår
Det kan stilles vilkår for å få økonomisk sosialhjelp. Du kan både bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt eller få vilkår om å delta i arbeidsrettet aktivitet, enten ved Jobbhuset eller annet.
 
Saksbehandling og saksbehandlingstid
 
NAV-kontoret er ansvarlig for at saken er tilstrekkelig opplyst, og du er ansvarlig for å innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Det fattes et begrunnet vedtak. Hvis du er uenig i vedtaket har du mulighet for å klage. Du finner informasjon om adgang til å klage i vedtaket. 
 
Vi forsøker å saksbehandle søknader så raskt som mulig. Saksbehandlingstiden varier, men dersom din sak ikke kan behandles innen 4 uker, vil vi sende ut et forvaltningsbrev om saksbehandlingstiden.
 
Vedlegg som bør følge med søknaden:
Lønnslipp/dokumentasjon på annen inntekt/formue
Kontooversikt fra alle dine konti
Siste tilgjengelige skattemelding
Dokumentasjon på boforhold (f.eks. leiekontrakt, lånepapirer el.)
Fakturaer som viser utgifter til for eksempel husleie/boliglån, strøm, barnehage/SFO
Eventuelt gyldig legitimasjon dersom du ikke søker digitalt
 
Midlertidig botilbud
NAV skal bistå med å finne et midlertidig botilbud til deg hvis du er i en akutt nødsituasjon og ikke klarer dette selv. Hvis du ikke har penger til å betale for den midlertidige boligen, kan du også søke om økonomisk stønad til dekning av oppholdet.
 
Hvilken bolig som tildeles vurderes ut fra behov og hva som er tilgjengelig på søknadsdatoen. NAV har ikke egne boliger, og må benytte kommunale og private aktører. Det forventes at du er aktiv i søken etter egen bolig. Du kan få råd og veiledning for hvordan du henvender deg til utleiere, eller om andre forhold som gjelder det å skaffe bolig. 
 
 
Skjemaer