Oppmåling av tomter skjer på sensommeren/høsten. 

Når delingstillatelse er gitt, sender kommunen saken til oppmåleren som Ibestad kommune har avtale med. Oppmåleren avholder oppmålingsforretning. Hjemmelshaver og eierne av tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel før oppmålingen. Som regel holdes oppmålingsforretningen på den aktuelle tomten. Her blir eksisterende grenser avklart og nye, godkjente delelinjer påvist og merket. 

Etter tinglysning utsteder kommunen et matrikkelbrev som er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koordinatfestede grenser. 

Når ny eiendom er opprettet, vil den fremdeles være tinglyst med samme eier som avgivereiendommen. Det er partene selv som må sørge for eierskifte. Dette gjøres i de fleste tilfeller ved å tinglyse et skjøte. 

Før skjøte sendes inn for tinglysning, må det i de tilfeller det ikke er konsesjonsfritak sendes inn egenerklæring om konsesjonsfrihet eller søknad om konsesjon til kommunen. For mer informasjon, se hjemmesiden til Landbruksdirektoratet eller ta kontakt med landbrukskontoret i Ibestad kommune. 

For informasjon om tinglysning av skjøte, se hjemmesiden til Kartverket