Formål

Gi nødvendig helsehjelp slik at du kan bo lengst mulig hjemme. Tjenesten skal ikke overta funksjoner som du selv kan utføre, men ta utgangspunkt i dine ressurser og bidra til at du opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring.

Hvem kan få tjenesten

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som på  grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse ikke selv kan oppsøke helsehjelp, og som er avhengig av at hjelpen gis i eget hjem for å få dekket grunnleggende pleie og omsorgsbehov. Hjelpebehovet må være av helsemessig art og bygge på en helsefaglig vurdering.

Tjenesten tildeles etter individuell vurdering og vurderes fortløpende. Om helsetilstanden bedrer seg og behovet ikke lenger er til stede, vil tjenesten bli avsluttet.

Tjenesten omfatter blant annet

 • Personlig stell og pleie
 • Hjelp til administrering av medisiner, herunder multidoser
 • Sykepleiefaglig hjelp og oppfølging til f.eks sårstell
 • Omsorg ved livets slutt

Begrensninger

 • Hjemmesykepleien kan ikke inngå avtale om et bestemt klokkeslett for besøket, bare omtrentlig tidspunkt
 • Følge til frisør, offentlige kontorer, butikk og annet utføres ikke
 • Følge til lege og tannlege utføres vanligvis ikke
 • Begrenset tilbud på kveld og i helger

Dine rettigheter

 • Du har rett til å få informasjon om tjenesten og saksbehandlingen
 • Du skal bli informert hvis saksbehandlingen tar lenger tid en forventet
 • Du kan forvente at tjenesten ytes i henhold til vedtak

Dine plikter

 • Gi beskjed dersom du av forskjellige årsaker ikke er tilstede ved avtalt besøk
 • Gi beskjed hvis forutsetningene for søknaden endres
 • Sørge for at veien til din bolig er fremkommelig sommer som vinter
 • Være villig til å installere hjelpemidler i hjemmet ditt til hjelp for deg selv, men også for å hindre arbeidsskader hos oss som hjelper deg
 • Av sikkerhetsmessige årsaker, være villig til å ommøblere
 • At du hjelper oss med god håndhygiene ved å ha flytende såpe og tørkerull tilgjengelig
 • Respekterer at vi ikke hjelper deg med det du kan klare selv
 • Vi henstiller deg om å ikke røyke under utførelsen av oppdraget, og lufte før vi kommer om du nylig har røyket inne

Egenbetaling

Helsehjelp og personrettet personlig assistanse i hjemmet er gratis.