Om barnehage

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker, og du har søkt før fristen for hovedopptaket har gått ut. Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til:

  • barnas alder
  • funksjonsnivå
  • kjønn
  • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

Målgruppe

Barn 0 - 6 år som er bosatt i kommunen.

Kriterie/Vilkår

Disse blir prioritert ved opptak:
  • Barn med nedsatt funksjonsevne
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten
  • Barn fra familier som har store belastninger pga sykdom eller funksjonshemming
  • Barn av enslig forsørger som er i eller aktivt søker arbeid eller utdanning.

Hovedregelen er at de barn som har størst beov for brnehagetilbud får plass først.

Barnehagelovens kapittel 7. Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m.

Barn med behov for tilrettelegging i barnehage kan trenge ekstra oppfølging og/eller tilrettelegging. Barn har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Kommunen skal også sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Det gjøres en individuell vurdering av barnets behov.

Det er foresatte som skal søke om spesialpedagogisk hjelp og/eller tilrettelegging i barnehagen for barn med funksjonsnedsettelser. Foresatte kan få hjelp av barnehagen til å søke.

Foreldre klan søke om spesialpedagogisk hjelp ved å sende en henvisning til PPT der man ber om sakkyndig vurdering. Barnehagen kan være behjelpelig med dette. Henvisningen er et samtykke til at enkeltvedtak fattes dersom barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelovens § 31. Barn som får vedtak tildeles et visst antall timer hjelp per uke.

Når barnet får spesialpedagogisk hjelp skal det lages en individuell utviklingsplan (IUP) som viser hvilket tilbud barnet får i barnehagen. Foreldre skal være delaktige i utarbeidelsen og oppfølgingen av planen. Tiltakene skal evalueres.

Foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne kan søke kommunen om tilrettelegging av tiltak som er nødvendig for at barnet skal kunne nyttiggjøre seg barnehagetilbudet. Hjelpen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, jf. lov om barnehager § 37. Eksempel på tilrettelegging kan være støtte til bygningsmessige endringer, støtte til ekstra bemanning eller andre tiltak.

Det søkes på eget skjema.

For at søknaden skal bli vurdert før barnehagestart i august, må søknaden være hos oss innen 15.5.

Tilknyttede elementer

Har du spørsmål vedrørende utfylling av skjemaer, kontakt styrer i barnehagen eller oppvekstleder i kommunen.

Vedtekter

Foreldrebetaling og moderasjonsordninger

Søknadsskjema

Søknadskjema behov for tilrettelegging i barnehage

Barnehage- og skolerute