Hildegunn Thode Dalsnes er kommunedirektør i Ibestad kommune. Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen for den kommunale organisasjonen, og er bindeleddet mellom administrasjon og politikk.

I henhold til kommuneloven skal kommunedirektøren påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at politiske vedtak blir iverksatt.
Kommunedirektøren skal sørge for at den kommunale organisasjonen drives i samsvar med lover og forskrifter, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.