Helsehjelp i hjemmet

Formål

Gi nødvendig helsehjelp slik at du kan bo lengst mulig hjemme. Tjenesten skal ikke overta funksjoner som du selv kan utføre, men ta utgangspunkt i dine ressurser og bidra til at du opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring.

Hvem kan få tjenesten

Hjemmesykepleie er et tilbud til deg som på  grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse ikke selv kan oppsøke helsehjelp, og som er avhengig av at hjelpen gis i eget hjem for å få dekket grunnleggende pleie og omsorgsbehov. Hjelpebehovet må være av helsemessig art og bygge på en helsefaglig vurdering.

Tjenesten tildeles etter individuell vurdering og vurderes fortløpende. Om helsetilstanden bedrer seg og behovet ikke lenger er til stede, vil tjenesten bli avsluttet.

Tjenesten omfatter blant annet

 • Personlig stell og pleie
 • Hjelp til administrering av medisiner, herunder multidoser
 • Sykepleiefaglig hjelp og oppfølging til f.eks sårstell
 • Omsorg ved livets slutt

Begrensninger

 • Hjemmesykepleien kan ikke inngå avtale om et bestemt klokkeslett for besøket, bare omtrentlig tidspunkt
 • Følge til frisør, offentlige kontorer, butikk og annet utføres ikke
 • Følge til lege og tannlege utføres vanligvis ikke
 • Begrenset tilbud på kveld og i helger

Dine rettigheter

 • Du har rett til å få informasjon om tjenesten og saksbehandlingen
 • Du skal bli informert hvis saksbehandlingen tar lenger tid en forventet
 • Du kan forvente at tjenesten ytes i henhold til vedtak

Dine plikter

 • Gi beskjed dersom du av forskjellige årsaker ikke er tilstede ved avtalt besøk
 • Gi beskjed hvis forutsetningene for søknaden endres
 • Sørge for at veien til din bolig er fremkommelig sommer som vinter
 • Være villig til å installere hjelpemidler i hjemmet ditt til hjelp for deg selv, men også for å hindre arbeidsskader hos oss som hjelper deg
 • Av sikkerhetsmessige årsaker, være villig til å ommøblere
 • At du hjelper oss med god håndhygiene ved å ha flytende såpe og tørkerull tilgjengelig
 • Respekterer at vi ikke hjelper deg med det du kan klare selv
 • Vi henstiller deg om å ikke røyke under utførelsen av oppdraget, og lufte før vi kommer om du nylig har røyket inne

Egenbetaling

Helsehjelp og personrettet personlig assistanse i hjemmet er gratis.

Praktisk bistand / hjemmehjelp

Formål

 

Hvem kan få tjenesten

Tjenesten omfatter blant annet

Begrensninger

Dine rettigheter

Dine plikter

Egenbetaling

Matombringing

Formål

Sikre tilfredsstillende ernæring til hjemmeboende

Hvem kan få tjenesten

 • Hjemmeboende eldre, personer med funksjonsnedsettelse, eller andre som ikke klarer å lage middag selv, eller å ivareta sitt ernæringsbehov
 • Tjenesten innvilges etter behovsvurdering og ytes av hjemmetjenesten

Tjenesten omfatter blant annet

 • Middagene lages på felleskjøkkenet ved Ibestad sykehjem. Maten kjøles ned og vakuumpakkes.
 • Porsjonene er merket med pakkedato og “bør brukes innen” - dato.
 • Du kan velge mellom hel og halv porsjon middag.
 • Middagene leveres ut en gang i uken. Pr. tiden tirsdager.
 • Det kan leveres et valgfritt antall porsjoner middag.

Dine rettigheter

 • Du har rett til å få informasjon om tjenesten og saksbehandlingen

Dine plikter

 • Du må ha kjøleskap for å oppbevare middagene i
 • Om du har behov for hjelp til oppvarming av maten, så må du ha mikrobølgeovn
 • Gi beskjed om bestilling/avbestilling av middager til hjemmetjenesten en uke før utleveringen

Egenbetaling

Priser for middager indeksreguleres årlig.

Det sendes faktura en gang pr. måned.

Omsorgsstønad


Formålet med ordningen er å bidra til best mulig omsorg til de som trenger hjelp i dagliglivet og gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette med omsorgsarbeidet. Omsorgslønn og avlastning er ordninger som skal legge til rette for privat omsorgsarbeid fra pårørende og andre når dette blir regnet som det beste for brukeren.

 
Omsorgslønn er en ytelse kommunen plikter å ha, men søker har ikke et ubetinget krav på denne ytelsen. Hvorvidt omsorgslønn skal ytes vil bero på en skjønnsmessig vurdering der flere momenter er relevante.

Kommunen har en plikt til å sørge for at den omsorgstrengendes samlede hjelpebehov blir dekket, men det er kommunen som i utgangspunktet velger hjelpeformen. Kommunen kan tilby annen hjelp som dekker omsorgsbehovet, når dette anses som det beste for den omsorgstrengende eller innebærer en bedre utnyttelse av kommunens ressurser.

Andre aktuelle hjelpeordninger/tiltak som det offentlige kan tilby i stedet for eller i tillegg til omsorgslønn kan være: hjemmetjenester, avlasting, støttekontakt, plass i barnehage/ skolefritidsordning og hjelpestønad til tilsyn og pleie.

Kriterier/vilkår/veiledning
Du må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er:
 • om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
 • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
 • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
 • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgslønn. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om omsorgslønn.