Beslutningen ble fattet av UDI onsdag 30. september. Asylmottaket skal drives av det private selskapet Mottak AS. Dette selskapet har samme eiere som tidligere GTP, som drev mottak i Ibestad for noen år tilbake (2009-2011). UDI har akseptert tilbudet fra Mottak AS og tilbudet har en varighet på 6 måneder med en opsjon på 3+3 måneder.

Mottaket skal ta imot enslig mindreårige asylsøkere i aldersgruppen 15-18 år. Mottaket vil ha en kapasitet på inntil 44 asylsøkere.

Mottaket vil gi 13-14 årsverk ved selve mottaket, fordelt på 18-20 stillinger.  Etterspurt kompetanse vil være barnefaglig og pedagogisk i tillegg til miljøarbeidere og assistenter. I tillegg vil det måtte etableres ca. 5 til 7 årsverk i Ibestad kommune.

Ibestad kommune har vært konsultert i den meget hurtige prosessen fram til vedtak ble fattet. Kommunen har gitt tilbakemelding om at alle utgifter relatert til kommunal drift forutsettes dekket av henholdsvis staten og Mottak AS.

Det vil bli gjennomført et folkemøte i slutten av oktober for Ibestads befolkning. Her vil både driverne av mottaket og Ibestad kommune informere.

For spørsmål til Mottak AS, kontakt Sami Hajzeri, mobil: 97165479.
For spørsmål om stillinger i Ibestad kommune, kontakt Roald Pedersen, mobil: 90626272
For presse, kontakt ordfører Dag Sigurd Brustind, mobil: 95332500.