Kommunen har fått spørsmål om det er lovlig å sykle på vårt nye fortau mellom Hamnvik sentrum og Kulturhuset. Her er svaret fra Statens vegvesen:

Fortau og gangveg er for gående, men i henhold til trafikkreglene er det tillatt å sykle på fortau, gangveg og i gågater når trafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Passering av gående må skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.