Ibestad kommune har mottatt følgende i tilsynsrapport fra Hålogaland Kraft;

Kontrollen er utført i samsvar med "Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap" krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som framgår av tilsynsrapporten.

Anlegget var slik planlagt og/eller utført at det medførte risiko for strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger, jf. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 18.

 

Ved stikkprøvekontroll av Ibestad kommunes veilysanlegg ble det funnet følgende: Luftledninger hadde for liten fri avstand til trær/busker.

Dette gjelder følgende steder:

* Strekning fra hovedvei mot aktivitetssenteret

* Rundt Årsand mot sentrum

* Stedvis i området rundt Nøysomheten

* Fra Nøysomheten forbi bensinstasjonen - mot Ibestadveien

* Breivoll, i nærheten av Ibestadveien 2397. Her var noen skjeve stolper

* Skog, i boligfeltet utenfor Kalvegarden 5 og ned mot Ibestadveien 2525

* Mellom Sør-Forså og Nord-Forså nær Ibestadveien 3040

 

Vi ber om at alle grunneiere i disse områdene fjerner alle busker som kan berøre luftledninger i nevnte områder innen 1 måned.

Om ikke busker og kratt fjernes vil Ibestad kommune merke alle trær som skal fjernes og be grunneier fjerne de.