Det informeres om at vi har gått bort i fra å oppføre fører(-e) i dispenssjoner som gis etter § 5c i forskriften. Dette er både fordi det ikke er noe i gjeldende lovverk som sier at dette skal gjøres, samtidig som dette er ressursbesparende for både søker og saksbehandler.

I forbindelse med at det er kommet spørsmål til/ved denne nye ordningen vil vi med dette forsikre om at det vi gjør er lovlig. Blant annet har Miljødirektoraet (som øverste myndighet på feltet) den 15.12.2016 gitt oss følgende tilbakemelding:

Bruk av snøscooter til private hytter skal som hovedregel skje som leiekjøring etter nasjonal forskrift § 5a. I områder der det ikke er mulighet for leiekjøring, kan imidlertid kommunen med hjemmel i nasjonal forskrift § 5 c, gi tillatelse til bruk av snøscooter for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte som ligger 2,5 km fra brøytet bilvei. § 5c har to viktige begrensninger.

 

1)     For det første kan dispensasjon kun gis til hytteeier. Det kan ikke gis dispensasjon til andre. Dersom det gis dispensasjon til hytteeier kan denne benyttes også av ektefelle og barn (like med ektefelle må være samboer). Dispensasjonen kan bare omfatte "nærmeste familie". "Nærmeste familie" er den gruppen som utgjør hytteeierens daglige husstand – typisk ektefeller/samboer og barn av disse. Disse vil ha en selvstendig rett å kjøre på samme tillatelse som hytteeier, slik at ikke eieren må være med for at ektefelle eller barn skal kunne få transportert bagasje og utstyr til hytta. Barn som er gamle nok til å kjøre snøscooter selv vil dermed på tilsvarende måte kunne benytte snøscooter til hytta uten at mor eller far er med. Barn omfattes av begrepet "nærmeste familie" også etter at de er blitt voksne, og det samme må gjelder deres ektefeller/samboere og barn, slik at også disse kan kjøre på hytteeiers tillatelse. Slik vil voksne barn med egen familie ha mulighet til å bruke foreldrenes hytte vinterstid selv om foreldrene ikke er med. Andre i slektninger omfattes ikke. Dispensasjon til andre må gis etter forskriftens § 6.

 

2)      For det andre er det kun tillatt å transportere varer og utstyr. Kun persontransport er altså ikke tillatt. Dette gjelder også for eier selv. Et rent transportoppdrag av personer krever dispensasjon etter forskriften § 6. Det er imidlertid tillatt å transportere personer når en samtidig har med seg varer og utstyr og persontransporten ikke medfører ekstra kjøring. 

 

 

Dersom det fortsatt er noen som på tross av det som fremkommer ovenfor ønsker at fører(-e) skal stå oppført i dispenssjonen, må det vedlagt innleverte søknad følge bekreftet dokumentasjon enten fra lensmannen eller folkeregisteret på at relasjonskravene som frekommer over er oppfylt.

 

For ordens skyld informeres det også om at Ibestad kommunes praksis er å gi en dispensasjon pr hytte.