Hovedintensjonen med å stenge skoler og barnehager er å begrense smitte og sørge for at spesielt utsatte grupper blir hensyntatt på den aller beste måte. Det er derfor ønskelig at færrest mulig barn skal tilbake til skole/barnehage. Viktig at vi alle bidrar til denne felles dugnaden.

Ansatte med samfunnskritiske oppgaver vil kunne få et tilbud om tilsyn for sine barn som har plass i enten barnehagen og/eller småskolen (1. – 4. klasse).

Jobber begge foreldre i samfunnskritiske funksjoner har dere rett til tilsyn for deres barn.

Jobber en forelder (enslig forsørger) i en samfunnskritisk funksjon har du rett til tilsyn for dine barn.

Har barnet et særlig behov kan det også medføre rett til tilsyn.

Ansatte som har samfunnskritiske funksjoner er definert innenfor en av disse gruppene;
Styring og ledelse, Forsvar, Lov og orden, Helse og omsorg, Redningstjenesten, IKT sikkerhet, Natur og miljø, Forsyningssikkerhet, Vann og avløp, Finansielle tjenester, Kraftforsyning, Elektroniske kommunikasjonstjenester, Transport, Satellittbaserte tjenester og Apotekene. Denne oppramsingen gir ingen detaljer, og det må derfor gjennomføres en dialog mellom kommune og forelder.

Du kan også lese om samfunnskritiske funksjoner her;
https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/samfunnets-kritiske-funksjoner/

Hvis du innehar en samfunnskritisk funksjon og ønsker kommunalt tilsyn for dine barn må du sende en søknad til kommunen. Søknadene avgjøres fortløpende av Kriseledelsen i Ibestad.

Detaljer knyttet til foreldrebetaling i forbindelse med stenging på grunn av korona-viruset må avklares etter at vi har hatt dialog med nasjonale myndigheter.

Kommunen vil gi mer informasjon på et senere tidspunkt. Fakturaer betales som normalt, og eventuelt fratrekk for stengte dager vil gis på kommende fakturaer.