Etter anmodning fra kommunestyret har rådmannen oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede kommunens framtidige omsorgstjenester. Arbeidsgruppen som ledes av tidligere rådmann Helge Høve, har engasjert RO (Ressurssenteret for omstilling i kommunene) til å utarbeide en rapport om den framtidige omsorg. Rapporten som omhandler alle trinn i omsorgstrappa, er utarbeidet i nært samarbeid med arbeidsgruppen og presenteres 23. april kl 1800 i kulturhuset av Ingvar Rolstad fra RO. Møtet er åpent for alle.

Kommunestyret har vedtatt at den framtidige omsorg skal planlegges/utbygges i 4 faser. Fase 1 skal resultere i at kommunestyret i juni skal behandle rådmannens forslag til framtidig omsorg.  Det er antatt at fase 1 blant annet vil resultere i vedtak om bygging/ombygging av sykehjem og omsorgsboliger. I fase 2 skal det utarbeides et skisseprosjekt eller forprosjekt som skal være ferdig innen utgangen av 2015. I 2016 skal de bygningsmessige tiltak detaljprosjekteres og det skal gjennomføres en anbudsrunde (fase 3). Realisering i form av rehabilitering/ombygging/nybygg skal skje i 2016 og 2017 (fase 4).

Kostnadene med de eventuelle bygningsmessige tiltak er ikke beregnet, men staten gir store tilskudd til både omsorgsboliger og sykehjemsplasser, eks. så er maks sats for nye sykehjemsplasser knapt 1,6 mill. kr pr plass. Kommunestyret har allerede bevilget 95,5 mil. kroner i økonomiplanen til bygningsmessige tiltak for den framtidige omsorg.

Dette er et viktig møte der det vil være mulig både å stille spørsmål og å kommentere rapporten om framtidig omsorg i Ibestad kommune.

Vedlegg: Grunnanalyse fremtidig omsorg i Ibestad kommune