Rådmannen har oppnevnt en referansegruppe som består av ledere, ansatte, verneombud, tillitsvalgt og representant fra eldrerådet.
Tidligere rådmann Helge Høve er prosjektleder.

Etter at kommunestyret har behandlet
Grunnlagsanalysen arbeider prosjektet nå med:

a) Organisering av omsorgstjenestene i kommunen basert på at tjenestene endres ved å redusere sykehjemsplasser som erstattes med heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Det er fokus på å kunne gi en felles/enhetlig tjenestetildeling, at tjenestenivået skal være på rett nivå, at innbyggerne selv er ansvarlig for egen helse og bolig og at vi bruker rett kompetanse. Til å bistå kommunen er RO (Ressurssenteret for omstilling i kommunene) engasjert. Det vil bli nedsatt flere arbeidsgrupper i dette arbeid som skal være ferdig i løpet av 1. halvår 2016.

b) Parallelt med dette arbeides det med å planlegge bygging/ombygging for å nå målet om 40 sykehjemsplasser/omsorgsboliger med heldøgnsbemanning. Hvordan dette skal foregå blir avklart i løpet av 2016, men sannsynligvis vil dette skje ved en trinnvis bygging. Første del er å få utført en bygningsmessig tilstandsanalyse for sykehjemmet, som utføres i disse dager.


Grunnlagsanalysen for framtidig omsorg i Ibestad kommune kan du laste ned her - .pdf - format