Klima og Energi departementet har kommet med nye pålegg om måling av energiforbruk. Som følge av endringene skal det fra 1. januar 2017 være måling på alt forbruk i Hålogaland krafts nett.

Dette medfører at Ibestad kommune må bekoste nye skap og målere på alle kommunale gatelys. Tidligere har kommunen hatt fem målepunkt spredt rundt i kommunen. Vi har dermed sluppet en del kostnader på blant annet de gatelysene som ikke hadde montert sensor.

Ibestad kommune har valgt å ta denne investeringen nå for å sikre at de kommunale gatelysene ikke blir slukket. Investeringen på skap, målere og montering beløper seg til minst 2,5 millioner kroner. Et enkelt skap har en kostnad på ca. 30 000 kroner i tillegg til montering.

Gatelysene skal i fremtiden også vedlikeholdes. Hålogaland kraft antar at vedlikeholdet vil bli mer utfordrende og at kostnadene derfor vil øke. Som eksempel kan nevnes at ved skifte av lyspærer i gatelysene må minst to ansatte delta for å tilfredsstille kravene til helse, miljø og sikkerhet. Dette medfører igjen en kostnad på minimum 1500 kroner for å skifte en lyspære i et gatelys. I praksis betyr dette at kommunen i all hovedsak har ønsket avtale om felles skifte av lyspærer i oktober og januar. Kommunen bruker ca. 80 000 kroner i året på å skifte lyspærer inkludert service.

Kommunen tar ansvaret for gatelys på kommunale veier. Gatelys på private veier må bekostes av grunneiere og beboere. Begrunnelsen for dette er todelt. Det ene er kostnader, det andre er likebehandling. Tar kommunen ansvaret for private veier må kommunen i utgangspunktet ta kostnadene for alle private veier som ønsker lys.

Sør Forså, Sørvik/Asplia og Bussevika har allerede organisert eget gatelys. Hålogaland kraft opplyser at ved en stolpe vil kostnadene for private abonnenter bli ca. 500 kroner pr. år. Ved mange stolper på samme strekning vil Hålogaland kraft kunne kreve egne skap med målere. Kostnadene vil da kunne øke tilsvarende.

De som har fått varsel om stengning av gatelys på private veier og ønsker å videreføre lysene kan ta kontakt med Hålogaland kraft, http://hlknett.no/bygge-grave-rive/ eller på telefon 77 04 26 26.