Regnskapsfører har avsluttet regnskapet for 2017 og sendt det til revisjonen. Det er derfor et foreløpig resultat som rådmannen har presentert.

Det midlertidig resultat viser et overskudd på 7,8 mill. kroner. Det er flere elementer som har medført det gode resultat:

- skatt/rammeoverføring har gitt merinntekt på 1,3 mill. kr

-renteutgifter/renteinntekter har bidratt med 0,5 mill. kr

-første innbetalting fra Havbruksfondet var på 0,7 mill. kr

-premieavvik på pensjon utgjør netto 1,5 mill. kr

-mindre pensjonspremie utgjør 2,5 mill. kr

I tillegg var det driftsbesparelse

Kommunen skyver imidlertid foran seg et premieavvik på 3,8 mill. kr som må dekkes i 2018.