Belotech varslet på vegne av Kurth Olsen & sønner A/S, planstart for reguleringsarbeider for gnr/bnr 116/90,62,63,88,89 den 1/3-18.

Planforslag legges nå ut til høring i og offentlig ettersyn i 6 uker.

Fakta i saken

Det ble avholdt forhåndskonferanse/oppstartsmøte mellom PNU ved Ibestad kommune, Belotech og tiltakshaver den 25.10.2016.

Det ble med brev fra Ibestad kommune den 20/12-16, gitt tillatelse til oppstart av planarbeidene. Oppstarten ble varslet av Belotech med e-post og annonse i månedsskiftet februar/mars 2018.

Vurdering

Etter kommunens vurdering er det en stor fordel at det fremmes private reguleringsforslag.

Dette medfører blant annet at all saksbehandling innenfor reguleringsområdet blir betydelig enklere for kommunens del.

Området er avsatt som BN1 (Govika), samt A06 (i sjø) i kommuneplanens arealdel og planforslaget er dermed iht. overordnet plan.

Planforslaget skal følge arealplanens krav til detaljregulering for dette området.

Kapittel 5.7 i Planbeskrivelsen for reguleringsforslaget omhandler Biologisk naturmangfold. Her vises det til vurderinger gjort i egen konsekvensutredning.

Iht. Naturmangfoldloven § 7, kreves det at vurderingen og vektleggingen av prinsippene skal framgå av beslutningen. Det innebærer en plikt til å synliggjøre hvordan prinsippene er vurdert i den enkelte sak, i hvilken grad de er relevante, og hvilken vekt de er tillagt.

Dersom planvedtaket berører prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter, naturtyper som er truet eller nær truet på Norsk rødliste for naturtyper, verdifulle naturtyper Norge har et særlig ansvar for, skal prinsippene i §§ 8-12 tillegges større vekt.

Alle planvedtak etter plan- og bygningsloven bygger på en interesseavveiing. Hvilken vekt prinsippene i §§ 8 - 12 i naturmangfoldloven, sammen ved forvaltningsmålene i §§ 4 og 5, blir tillagt i denne avveiingen, avhenger av hvilke naturmangfoldverdier som finnes, i hvilket omfang de vil bli berørt og av andre hensyn i saken.

Det framkommer av konsekvensutredningen at det ikke er registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper i planområdet. Det er heller ikke framkommet opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan befinne seg arter eller naturtyper i planområdet som ikke er fanget opp av overnevnte registreringer. Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, kan dermed anses som oppfylt, og det foreslåtte næringsområdet vil derfor ikke komme i konflikt med denne type naturmangfold.

Ut fra eksisterende bruk berøres lite naturmangfold for planområdet. §§ 9-12 kan derfor tillegges mindre vekt og kommenteres ikke ytterligere.

Det er i utgangspunktet den som søker om en tillatelse, som har ansvaret for å fram-skaffe kunnskap om naturmangfoldet og effekten av tiltaket. Dette følger av alminnelig forvaltningsrett.

Vår vurdering er at regulering av området vil gi en bedre avklaring og plan for fremtidig aktivitet i området.

 

Merknader/innspill til reguleringsarbeidet meldes skriftlig til Ibestad kommune v/ plan, næring og utvikling, 9450 HAMNVIK, eller til posttmottak@ibestad.kommune.no innen 13.8.2018.

 

Planen legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker, fra 2.juli til og med 13.august  2018, og består av plankart og planbeskrivelse med vedlegg og reguleringsbestemmelser.

Disse kan leses her i PDF-format.

Vedlegg:

  1. Plankart PDF-fil m/ tegnforklaring A3 Plankart Detaljregulering Enkeltstein Næringsområde.pdf

  2. Konsekvensutredning Land og biologisk mangfold Rev 1-Konsekvensutredning og biologisk mangfold.pdf

  3. GRUNNUNDERSØKELSE – MULTICONSULT, 713782‐RIG‐RAP-001 713782-RIG-RAP-001.pdf

  4. Vurdering av skredrisiko– NGI 2007 Uttalelse fra NGI.pdf

  5. Harstad Tidende Annonsering Annonse oppstart HT 01032018.pdf

  6. Brev varsel om planstart – grunneiere Melding oppstart Enkeltstein - naboer.pdf

  7. Brev varsel om planstart – sektormyndigheter/høringsinstanser Melding oppstart Enkeltstein - høringsinstanser.pdf

  8. Innspill til varsel om planstart, Fiskeridirektoratet 9.4.2018. Fiskeridirektoratet.pdf

  9. Innspill til varsel om planstart, Sametinget 6.4.2018 Sametinget24042018_0000.pdf