Ibestad kommune har i formannskapsmøte 22.09.2016, vedtatt å legge reguleringsplan for Ånderkleiva næringsareal til høring og offentlig ettersyn.

 

Planen legges ut og underretting sendes ut til berørte iht:

 

Pbl. § 12-10.Behandling av reguleringsplanforslag

 

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker. Dersom reguleringsplan er underlagt krav om konsekvensutredning etter § 4-2, skal konsekvensutredningen følge planforslaget.

 

Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om forslag til reguleringsplan med opplysning om hvor det er tilgjengelig.

 

Forslagsstiller skal varsle berørte som nevnt i andre ledd om at det ikke blir ny nabovarsling i byggesak, dersom det kan bli aktuelt at den vedtatte planen blir detaljert nok til å benytte adgangen i § 21-3 femte ledd. Dette gjelder både ved underretning som nevnt i andre ledd og i §§ 12-8 andre ledd og 12-12 fjerde ledd.

 

Når fristen er ute, tar kommunen saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn. Forslaget bør være ferdigbehandlet for vedtak innen tolv uker. Fristen kan forlenges med ytterligere seks uker dersom det er nødvendig i store og kompliserte saker og der det er behov for ytterligere avklaring mv.

 

For private reguleringsforslag gjelder i tillegg § 12-11.

 

§ 12-11.Behandling av private reguleringsplanforslag

 

Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren innen tre uker underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret.

 

Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse settes til seks uker.

Uttalelse og evt. innsigelse må være fremmet innen den 18.11.2016.

 

Planbeskrivelse-m-vedlegg-2016-06-25-revB-2016-09-06.pdf

 

Reg-bestemmelser-2016-06-25-revB-2016-09-06.pdf

 

RP-Kleiva-2016-06-25 - Rev-A-2016-09-06 A2-L.pdf

 

Vedtak , 22092016, Sak 81-16, HØRING OG ...docx PDF document ODT document