Ibestad kommune har startet arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ved å utarbeide planprogram.

Kommunestyret har vedtatt å legge forslag til planprogram for samfunnsdelen ut på høring.

Spørsmål om planprogrammet kan rettes på mail til Helge Høve helge@ibestad.kommune.no

Vedlagt følger rådmannens saksframlegg der bakgrunn og planprosess beskrives og forslag til planprogram.

Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032

 

Høringsfrist 9. august 2019.

Merknader og innspill sendes postmottak@ibestad.kommune.no