Ibestad kommune skal søke om økonomisk tilskudd til utbygging av bredbånd. Før søknaden sendes skal kommunens planer ligge ute til høring.

Ibestad kommune har over tid arbeidet for at innbyggere, næringsliv og offentlig virksomhet skal få tilgang til bredbåndstjenester av tilfredsstillende kvalitet.

Det er planlagt søkt tilskudd til utbygging av bredbånd på følgende strekninger:

  • Nord-Rollnes - Skog
  • Sørvik - Straumen

I forbindelse med søknaden vil vi invitere innbyggerne til å komme med innspill i forhold til våre utbyggingsplaner (dvs. våre allerede oppsatte områder) og hvilke andre områder i Ibestad skal priorteres i forbindelse med utbygging av bredbånd)? Du har 30 dager på deg til å komme med innspill til Ibestad kommune, altså innen 1. mai 2015.

Innspill skal sendes til postmottak i Ibestad kommune: postmottak@ibestad.kommune.no

Ditt innspill er viktig for Ibestad kommune.

Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning finansiert over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte. De har kalt prosjektet for "Midt i opplevelsen og ut i verden". Ordningen er organisert slik at fylkeskommunene skal vurdere og deretter rangere søknader fra eget fylke, mens Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal foreta den endelige avgjørelse opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen.

Det er seks evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte:

  •     Områder uten grunnleggende tilbud (< 4 Mbit/s)
  •     Områder med grunnleggende dekning, men uten tilbud om høykapasitetsbredbånd
  •     Kostnadseffektiv nettutbygging
  •     Lokal medfinansiering
  •     Plan for bærekraftig drift etter utbygging
  •     Betydning for lokal samfunnsutvikling og verdiskapning

Stønadsordningen er primært rettet inn mot utbyggingsprosjekt som skaper et tilbud om grunnleggende bredbånd til husstander som mangler dette i dag. Sekundært er det anledning til å søke om støtte også for prosjekt for kapasitetsøkning i område uten tilbud om høykapasitets bredbånd (minst 30 Mbit/s) og der en ikke kan regne med kommersiell utbygging av høykapasitets breiband de nærmeste årene.

Vår kontaktperson for spørsmål er roe.jenset@ibestad.kommune.no.

Send inn ditt innspill innen 1. mai til posttmottak@ibestad.kommune.no

Tilknyttede elementer: