Ibestad kommune skal søke om tilskudd for utbygging av bredbånd i området Sørrollnes.
For at søknaden skal behandles må kommunens planer ligge ut til høring. Kommunen ønsker derfor innspill/høringsuttalelser til planene. I dag mangler Sørrollnes et tilbud om høyhastighets bredbånd og det er ikke forretningsmessig lønnsomt for aktører å bygge ut slik infrastruktur.

Ettersom Skånland kommune planlegger utbygging av høyhastighets bredbånd og at det i den forbindelse vil bli lagt en fiberkabel fra Harstad via Sørrollnes til Skånland gir Ibestad kommune en unik mulighet til å gjennomføre tilsvarende utbygging av Sørrollnes. Med et slikt tilskudd til utbygging vil kommunen ha muligheter for å tilrettelegge for videre utbygging.

Om bredbåndsstøtteordningen
Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildelning av støtte til utbygging av bredbånd. Stønadsordningen er primært rettet mot utbygging som skaper et tilbud på bredbånd til husstander som mangler dette i dag.

Organisering av ordningen
Troms fylkeskommune vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen.

Høring
Ibestad kommune iverksetter dermed høring på videre utbygging av bredbånd. Denne høringen gjelder området Sørrollnes.

Kriterier
Følgende evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte og vil således også ligge til grunn for beslutning om videre utbygging:
1. Antall nye husstander som får bredbåndstilbud
2. Kostnadseffektivitet
3. Lokal med-finansiering
4. Plan for bærekraftig drift
5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
6. Hva dette har å si for lokal samfunnsutvikling

Videre vurderinger vil bygge på prioriteringer ut fra antall husstander i de aktuelle områdene, samt tilkoblingsmuligheter mot eksisterende infrastruktur.

Målsettingen med den videre utbyggingen er å kunne gi flest mulig av innbyggere i Ibestad kommune tilbud om høyhastighets bredbånd (min 30 Mbit/s).

Kontaktinformasjon
Innspill til høringen sendes per brev til:

Ibestad kommune
Kopparvika 7
9450 Hamnvik

Eller per epost til:
postmottak@ibestad.kommune.no

Tilknyttede elementer: