Helsedirektoratet har i skriv av 20.07.2015 og etter søknad innvilget Ibestad kommune tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling i HSO-tjenesten over ordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Nevnte tilskudd er på kr 510 000.

Målsettingen med stillingen er at psykologen skal:

bidra til å styrke det samlede kommunale arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet. I dette ligger helsefremmende og forebyggende arbeid, tidlig oppdagelse og intervensjon samt behandling og oppfølging av psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer.

bidra til at mennesker som er i ferd med å utvikle, eller som har utviklet psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer får et godt kommunalt tilbud. Ordningen omfatter tilbud til både barn og unge, voksne og eldre. Dette gjelder enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og lokalmiljø.

utformes slik at deres bidrag omfatter hele spennet fra befolkningsrettet til individrettet arbeid. Tilbudet er lett tilgjengelig, gratis og uten henvisning. Tverrfaglig samarbeid, veiledning og gjensidig kompetanseutvikling står sentralt i psykologenes arbeid.

På bakgrunn av dette gledelige budskapet vil vi nå sette i gang arbeidet med rekruttering til stillingen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til leder HSO Sylvi Johansen på telefon 48 18 49 85.