Det er allerede vedtatt å bygge ny 1-10 skole med byggestart planlagt medio 2015. Dette er en stor og viktig investering som viser at vi tar barn og unges oppvekst på alvor. Det er trygt og godt og vokse opp i Ibestad. Skolen er planlagt ferdigstilt til skolestart i 2016.

Vi har også startet et prosjekt der vi utreder en ny omsorgstjeneste. Inkludert i dette er en vurdering om vi skal bygge nytt sykehjem eller renovere det gamle. Vårt nåværende sykehjem ble bygget i 1974. I dag er det en helt ny virkelighet innenfor omsorgstjenesten som krever at vi tenker nytt. Staten vil i dette byggeprosjektet kunne bidra med inntil 60 prosent av kostnadene.

Innenfor beredskap har vi nettopp kjøpt og innredet ny brannstasjon i Hamnvik. Første nye brannbil ble levert i desember og skal stasjoneres på Engenes. Brannbil nummer 2 blir levert til våren og skal stasjoneres i Hamnvik. Dette vil heve nivået innenfor denne delen av beredskapstjenesten markant.

Vei og gatenavn er like rundt hjørnet og her gjøres det en investering på 1 million kroner. Dette er en helt nødvendig satsning for at nødetater, posten og folk utenfra skal kunne finne fram. Det vil bli satt opp veinavneskilt i alle bygder. Den enkelte må selv bekoste nummerskilt på egen bolig.

Vi planlegger også renovering av svømmehallen på Kulturhuset. Her har vi også inne en søknad om spillemidler. I tillegg planlegges det brukt 1,5 millioner kroner på kommunale veier årlig i tiden fremover.

Viktig å satse på arbeidsplasser

Den største satsningen som nå er under full planlegging er Engenes havn. Kommunen er ansvarlig for reguleringsplanen som skal være vedtatt innen juni 2015. Dette er et stort og viktig prosjekt for fiskere, næringsliv og befolkningen på yttersida. De totale kostnadene for dette prosjektet alene kan fort komme opp i 70-80 millioner kroner.

Utbedring av moloen på Sørrollnes starter opp nå i vinter. Dette er et prosjekt der 4 oppdrettsbedrifter i tillegg til fylkeskommunen har bidratt med til sammen 1,7 millioner kroner. Kommunens andel er 1,5 millioner.

Det blir utbedring av Hamran sommeren 2015. Vi jobber også for å få til planstart for tunell gjennom Segelstein i løpet av 2015. Utbedringen av fylkesvei 848 er fremmet av næringslivet som særdeles viktig. Sjømatnæringen er i sterk vekst og det er svært viktig for kommunen å sikre driften av lakseslakteriet på Breivoll. Dette innebærer at transportbedrifter på tur til eller fra Breivoll kan bruke fylkesveien på en trygg og god måte.

Fortauet i Hamnvik er fullfinansiert og ferdig prosjektert. Statens veivesen har overtatt prosjektet og vil være byggherre når fortauet bygges i 2015. Dette prosjektet er estimert til en kostnad på nesten 13 millioner kroner.

Mineralprosjektet på Breivoll vil i vinter ferdigstille mineralanalysene. Hoved analyser av borekjerner og 3D modelleringen er ferdig og det gjenstår nå kun noen tilleggs analyser. Presentasjonen av resultatene fra dette prosjektet vil bli på Kulturhuset og være åpent for kommunens innbyggere. Grunneiere og lokalbefolkning på Skog/Breivoll vil bli spesielt invitert.

Vi ønsker også å satse på fremtidige industrietableringer. Hensikten er å være klar for kommende regionale etableringer innen spesielt sjømatnæringen. Det er derfor bevilget 3 millioner kroner til industriområdet på Breivoll.

Vi må våge – først da tørr andre å satse

Ibestad kommune må våge å investere for å vise at vi har troen på oss selv. Uten denne troen vil neppe andre offentlige myndigheter investere i våre prosjekter. Viser ikke vi mot og går foran med godt lederskap vil neppe private våge å satse eller etablere nye bedrifter.

Jeg oppfordrer alle innbyggere i kommunen til å snakke positivt om oss selv. Slik kan vi best oppmuntre folk utenfra til å ta det store steget med å flytte til vårt vakre øyparadis. Vi er alle ambassadører for vår flotte kommune.

 

Dag Sigurd Brustind
Ordfører Ibestad kommune